СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України

Основна:

1. Закон України “Про освіту” // Голос України. — 1993 . — 25 квітня.

2. Закон України “Про вищу освіту”. — Харків, 2002.

3. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХI століття) // Освіта. — 1993. — № 44-48.

5. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. — К., 2003.

6. Збірник нормативних актів України щодо організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України. — К.: 2002.

7. Концепція національного виховання // Освіта. — 1994. — 2 жовтня.

8. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту):Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 5 // Я. Я. Болюбаш. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. — К., 1997.

Додаткова:

 1. Алексєєва О. В. Формування громадянської позиції сучасної молоді //Педагогіка і психологія. — 2000 . — № 3.
 2. Анциферова Л. И. Гуманистически-экзистенциальный подход к мудрости: способы СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України постижения истинного “Я” и призвание человека. // Психолог. журн. — 2005. — № 3.
 3. Байденко В. И. Болонский процесс: структурная реформа высшей школы. — М., 2002
 4. Бандурка О. Основи психології і педагогіки. — Харків., 2003.
 5. Бех І. Д. Виховання особистості. — К., 2003.
 6. Бех І. Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане “Я” в особистісному бутті людини // Педагогіка і психологія. — 2007. —№ 3.
 7. Болонський процес: Модернізація системи вищої освіти України: Матеріали 1-ої Міжнародної наукової конференції. — К.: МАУП, 2000 .
 8. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. — К., 1997.
 9. Бондар Л.С. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. — 2000 . — № 3.
 10. Бутенко Н. Ю. Комунікативна СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України майстерність викладача. — К.:2007.
 11. Вікова та педагогічна психологія. — К., 2007.
 12. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. — К., 2000 .
 13. Волкова Н. П. Педагогіка. — К., 2003.
 14. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація. — К., 200 .
 15. Головатий М. Ф. Європейська й українська освіта — де точки єднання? // Персонал. — 2004. — № 3.
 16. Головатый Н. Ф. Учись учиться. — К.: МАУП, 2000.
 17. Гронлунд Н. Е. Оцінювання студентської успішності. — К., 2005.
 18. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. — К., 2004.
 19. Євтух М. Б. Нові технології навчання. — К., 2003.
 20. Євтух М. Б. Проблеми освіти. — К., 2003.
 21. Зубов Н. Как руководить педагогами : Пособие для руководителей образовательных учреждений / Н. Зубов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : АРК ТИ, 2005. – 144 с.
 22. Консерватизм:Антологія,2-ге вид./Упоряд.О.Проценко СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України, В.Лісовий. –
 23. Корсак К. В. Світова вища освіта. — К., 1997.
 24. Корсак К.В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: Інтегрально-філософський аналіз. — К., 2005.
 25. Кремень В. Освіта і наука України —інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати. — К.: 2005.
 26. Кузьминський А. І. Педагогіка. — К., 2003.
 27. Левківський М. В. Історія педагогіки. — К., 2003.
 28. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання.— Харків, 2002.
 29. Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти //Педагогіка і психологія. — 2005. —№ 1.
 30. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. — К., 2007.
 31. Найдьонов І. М. Болонський процес: культурологічні парадигми // Освіта і управління. — 2004. — № 2.
 32. Найдьонов І. М. Дидактичний матеріал до практичних занять з педагогіки: Навч СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України. посіб. — Вінниця, 1995.
 33. Найдьонов І. М. Європейський вибір української вищої освіти // Персонал. — 2005. — № 2.
 34. Найдьонов І. М. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи психології і педагогіки”: Навч. посіб. — К., 2005.
 35. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України. — К., 2000 .
 36. Новиков А.М. Постиндустриальное образование / Александр Михайлович Новиков. – М. : Эгвес, 2008. – 136 с.
 37. Новиков А.М. Профессиональное образование России : перспективы развитие / Александр Михайлович Новиков. – М. : ИЦП НПО РАО, 1997. – 254 с.
 38. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала. — Тернопіль.,2000.
 39. Пальчевський С. С. Педагогіка. — К., 2007.
 40. Пальчевський С. С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології. — К., 2005.
 41. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб.
 42. Педагогіка в запитаннях і відповідях. — К., 2000.
 43. Педагогіка: Хрестоматія. — К., 2003.
 44. Педагогічна майстерність: Підручник / За СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України ред. І. А. Зязюна. — К.,2007.
 45. Проблеми освіти. — К., 2000.
 46. Рибка Н.М. Єдиний освітній простір як інтегративна система:
 47. Самаріна С. Нові технології навчання. — К., 2004.
 48. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное
 49. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес. — К.,2000.
 50. Теоретичні основи педагогіки. — Дрогобич, 2001.
 51. Фіцула М. М. Педагогіка. — К., 2007.
 52. Хоменко В.М. Цивілізаційний статус особистості: глобальні
 53. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. — К., 2003.
 54. Чалий О. В. Синергетичні принципи освіти. — К., 2000.
 55. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник — 3-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 2003.
 56. Щокін Р. Г. Соціально-економічний розвиток // Персонал. — 2004. — № 2.
 57. Ягунов В. В. Педагогіка. — К., 2002.Запитання для підготовки до заліку.

1. Заходи СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні.

2. Нормативно-правові документи розвитку освіти: Конституція України, Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національна доктрина розвитку освіти та Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», “Про вищу освіту” № 2984-ІІІ із змінами від 4 листопада, «Про професійно-технічну освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства”, Конвенція ООН про права дитини, «Про охорону праці».

3. Органи управління освітою (державного і місцевого самоврядування).

4. Самоврядування в галузі освіти.

5. Заклади освіти.

6. Наукові.

7. Науково-методичні і методичні установи СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України.

8. Науково-виробничі підприємства.

9. Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти.

10. Особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

11. Формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної.

12. Розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання.

13. Використання здоров’язбережувальних технологій.

14. Екологічна спрямованість освіти.

15. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

16. Реформування загальної середньої освіти на національних засадах.

17. Органічне поєднання навчання і виховання з метою забезпечення розумового, морального, художньо-естетичного, правового, патріотичного, екологічного, трудового та фізичного розвитку дитини.

18. Формування здорового способу життя.

19. Удосконалення та розвиток мережі загальноосвітніх закладів різних спрямувань СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України, форм власності, забезпечення їх законодавчо-правового захисту.

20. Створення оптимальних організаційно-педагогічних, науково-методичних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов функціонування загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

21. Реформування загальної середньої освіти на національних засадах.

22. Впровадження компетентнісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, удосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

23. Вдосконалення системи управління позашкільним навчальним закладом, розвиток державно-громадського управління, делегування повноважень громадським структурам (радам закладу, піклувальним, батьківським, учнівським радам тощо).

24. Типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту.

25. Орієнтири на входження вищої освіти України в освітній науковий простір.

26. Модернізація освітньої діяльності в контексті європейських СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України вимог.

27. Принципи Болонської декларації.

28. Визначальні критерії освіти в рамках Болонської декларації.

29. Шляхи рнформування освіти в Україні.

30. Предмет, функції, завдання андрагогіки.

31. Концептуальні основи нової парадигми освіти дорослих.

32. Ціннісна і соціокультурна значущість освіти дорослих.

33. Ідеї освіти дорослих.

34. Інтегрування освіти у політику Європейського Союзу.

35. Розбудова європейської зони вищої освіти. Розбудова європейського науково-дослідницького простору.

36. Посилення міжнародної діяльності співдружності європейських університетів та науково-дослідницьких центрів.

37. Мобільність студентів, аспірантів, науковців та викладачів як індикатор розвитку інтеграційних процесів.

38. Проекти: «Створення сумісних (єдиних, подвійних) дипломів», «Налагодження освітніх структур», «Формування культури якості», «Тенденції розвитку європейських освітніх структур».

39. Створення порівняльної системи ступенів.

40. Загальні компетенції.

41. Система рівневих індикаторів і система СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України описів курсів за типами.

42. Моделі розподілу навчального навантаження за типами курсів, рівнями і модулями.

43. Модульна структура навчального плану підготовки за кваліфікацією.

44. Розподілення кредитів, що відводяться на кожен модуль підготовки за кваліфікацією.

45. Досвід впровадження освітніх та педагогічних інновацій.

46. Педагогічні парадигми індивідуалізації професійного навчання.

47. Порівняльний огляд міжнародного досвіду оцінки якості вищої освіти.

48. Особливості систем оцінки вищої освітив країнах Європи та Америки.

49. Єдині державні стандарти (програми).

50. Феномен централізації. Європейські критерії якості фахівців.

51. Антиєвропеїзм і єдиний освітній простір.

52. Групи стейкхолдерів.

53. Особливістю розвитку процесу розроблення Національної рамки кваліфікацій.

54. Європейська рамки кваліфікацій до вітчизняних реалій. Навчання впродовж життя.


documentaxgqhvd.html
documentaxgqpfl.html
documentaxgqwpt.html
documentaxgreab.html
documentaxgrlkj.html
Документ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України “Про освіту” // Голос України