ПРОЦЕДУРА встановлення зв'язку захворювання з умовами праці

1. Професійний характер хронічного захворювання (отруєння) встановлюється лікарсько-експертною комісією спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу (далі - комісія), склад якої затверджує керівник такого закладу.

У разі потреби до роботи комісії залучаються спеціалісти (представники) закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємства, робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, первинної організації профспілки, членом якої є хворий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня).

2. Голова комісії в установленому порядку повинен пройти підготовку з питань професійної патології, одержати відповідний документ, мати досвід роботи у сфері професійної патології та стаж роботи за фахом ПРОЦЕДУРА встановлення зв'язку захворювання з умовами праці не менш як п'ять років.

3. Рішення про зв'язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або стаціонарних) з урахуванням відомостей, зазначених у:

копії трудової книжки, - для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів;

виписці з амбулаторної картки (форма 025/у);

історії хвороби за весь період спостереження;

направленні хворого на комісію з медичним висновком лікаря-профпатолога;

санітарно-гігієнічній характеристиці умов праці;

інформаційній довідці про умови праці працівника, що складається фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, у разі підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

висновку фтизіатра ПРОЦЕДУРА встановлення зв'язку захворювання з умовами праці, нарколога та інших документах (у разі потреби);

актах за формою Н-5 і Н-1 (у разі гострого професійного захворювання (отруєння).

4. Висновок комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного захворювання видається працівникові, а копія надсилається головному спеціалістові з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя за місцем роботи або проживання працівника та робочому органові Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Хворому видається довідка про стаціонарне обстеження в спеціалізованому профпатологічному лікувально-профілактичному закладі.

У зазначеному висновку, крім діагнозу, обов'язково зазначаються відомості про наявність (відсутність) професійного захворювання та придатність (непридатність) до роботи за ПРОЦЕДУРА встановлення зв'язку захворювання з умовами праці професією у несприятливих (шкідливих) умовах праці.

Додаток 15 до Порядку


Форма П-3


ПОВІДОМЛЕННЯ
про професійне захворювання (отруєння)

Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
Стать ______________ Вік (повних років) ___________
Найменування підприємства __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Орган управління підприємства _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Діагноз: основний ___________________________________________________________________________ супутній ____________________________________________________________________________ Найменування факторів виробничого середовища та трудового процесу, що спричинили професійне захворювання _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Дата встановлення остаточного діагнозу _________________________________________________ Найменування закладу, що встановив діагноз _____________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Реєстраційний номер повідомлення від ___ _____________ 20__ р. N ___
Головний лікар ____________ (підпис) _________________________________ (ініціали та прізвище)
М. П.
Дата відправлення повідомлення ___ ____________ 20__ р.
_____________________________ (посада особи, яка надіслала повідомлення) ____________ (підпис) _____________________ (ініціали та прізвище)
Дата одержання повідомлення ___ ____________ 20__ р.
_____________________________ (посада особи, яка одержала повідомлення) ____________ (підпис) _____________________ (ініціали та прізвище)
Додаток 16 до Порядку


_______________________________________________________________________ (найменування спеціалізованого ПРОЦЕДУРА встановлення зв'язку захворювання з умовами праці профпатологічного лікувально-профілактичного закладу)


МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК лікарсько-експертної комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного характеру захворювання

від ___ _____________ 20__ р. N ___

___________________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові хворого) Дата народження ________________________________________________ Стать ______________ Місце проживання ___________________________________________________________________ Місце останньої роботи _______________________________________________________________ (найменування підприємства) Висновок __________________________________________________________________________ (діагноз вперше виявленого професійного захворювання) Встановлення (невстановлення) професійного характеру захворювання ___________________________________________________________________________________ Обґрунтування діагнозу професійного захворювання _____________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Повідомлення про наявність вперше виявленого професійного захворювання або рішення про підтвердження (відміну) раніше встановленого діагнозу професійного захворювання від ___ ____________ 20__ р. N ___ Висновок видано на підставі протоколу засідання лікарсько-експертної комісії від ___ ____________ 20__ р. N ___
Голова комісії ______________ (підпис) _______________________________ (ініціали та прізвище)
М. П.


Додаток 17 до Порядку


Форма П-4


ЗАТВЕРДЖУЮ ПРОЦЕДУРА встановлення зв'язку захворювання з умовами праці _________________________________ (посада санітарного лікаря) ____________ _____________________ (підпис) (ініціали та прізвище) ____ _____________ 20__ р. М. П.documentaxgexyv.html
documentaxgffjd.html
documentaxgfmtl.html
documentaxgfudt.html
documentaxggbob.html
Документ ПРОЦЕДУРА встановлення зв'язку захворювання з умовами праці